Вас­ко ПО­ПА ПО­НОЋ­НО СУН­ЦЕ

(Објављено у књиж. часопису БРАНИЧЕВО, бр. 3-3/20011, у оквиру темата Књижевна критика или проветравање критичарских ложа)

__________________________________________________

I – По­ноћ­но сун­це при­но­се нам, ето, пе­сни­ци. Ис­ко­ва­ли су га, чи­ни нам се, од са­мих за­го­не­та­ка без од­го­нет­ке. За­ме­си­ли га од укле­тих, не­из­ре­ци­вих са­мо­гла­сни­ка и су­гла­сни­ка и ча­ра­њем до бе­лог уси­ја­ња до­ве­ли. Из­не­ли га из сво­јих сно­ва с ове или оне стра­не оч­них ка­па­ка. Из­не­ли га из сво­јих ви­ђе­ња с ове или оне стра­не зе­мље и не­ба.

Не при­ста­не­мо ли и ми с њи­ма, пе­сни­ци­ма, да са­ња­мо и да гле­да­мо, не­ће­мо ви­де­ти по­ноћ­но сун­це. Днев­ним овим очи­ма са­мо се днев­не и сва­ко­днев­не ства­ри ви­де.

 

II – Ов­де смо на са­мом тлу пе­снич­ких сно­ви­ђе­ња. Пе­сни­ци су ов­де је­ди­ни бо­го­ви и не­ма ту дру­гих бо­го­ва осим оних ко­је са­ми пе­сни­ци уоб­ли­чу­ју и раз­об­ли­чу­ју. Ви­де­ти у сну за њих зна­чи ства­ра­ти. Њи­хо­ве очи жа­ри­шта су, ни­су ста­кле­на ок­на на ко­ји­ма по­и­гра­ва од­сјај жа­ра. Њи­хо­ве ре­чи ов­де не го­во­ре о сну: њи­хо­ве ре­чи са­ња­ју.

Оба­сја­ни јед­ним дру­гим сун­цем, кр­ста­ри­мо овим ма­ђиј­ским тлом. На сва­ком ко­ра­ку от­кри­ва се и оте­ло­тво­ру­је све чу­де­сно у на­ма па и око нас. Уз­не­се­ни смо до не­до­ку­чи­ве ди­во­те ко­ја нам пре­тва­ра гла­ву у вол­шеб­ну ко­вач­ни­цу. Оства­ру­ју нам се све нео­ства­ри­ве же­ље, И све чу­до­ви­шно из­ван нас, али и из нас са­мих, осло­ба­ђа се и ова­пло­ћу­је. Су­о­че­ни смо са сто­гла­вом стра­хо­том ко­ја нам о гла­ви (о овој је­ди­ној) ра­ди. Са­вла­ђу­је­мо сва не­са­вла­ди­ва стра­хо­ва­ња.

Под­врг­ну­ти смо ов­де јед­ном за­ко­ни­ку стро­жем од сва­ко­днев­них про­пи­са ја­ве. Пра­во оп­стан­ка има ов­де са­мо оно што у се­би са­др­жи, што са­мо со­бом пред­ста­вља фор­му­лу из ко­је се мо­же ро­ди­ти цео је­дан но­ви, сво­је­гла­ви свет, са свом но­вом до­след­но­шћу. Све оста­ло што не­ма сна­гу чу­до­твор­не пе­сни­ко­ве ре­чи, ро­ди­тељ­ке све­то­ва, мр­тва је из­ми­шљо­ти­на и не мо­же се одр­жа­ти на овом снов­ном тлу.

Го­во­ри нам се ов­де је­зи­ком све­мо­гу­ћих пре­о­бра­жа­ва­ња. Све се ов­де пре­о­бра­жа­ва: као да се, од­јед­ном, све у све­му пре­по­зна­је, као да рас­цве­та­на ра­зно­вр­сност пре­по­зна­је се­бе у об­лом је­дин­ству у ко­је са­зре­ва и из ко­га ће се по­но­во рас­цве­та­ти. Пре­о­бра­жа­ва се све пре­ма на­шој же­љи и пре­ма на­шем стра­ху. Да ли то пе­сни­ци ов­де вен­ча­ва­ју и раз­вен­ча­ва­ју су­шти­не? Или то са­ма твар од ко­је смо са­зда­ни са­ња сво­ја мо­гу­ћа по­нов­на ра­ђа­ња, по­нов­на вас­кр­са­ва­ња.

Час за­ди­вље­ни, час за­стра­ше­ни, ви­ди­мо ка­ко се уки­да смр­то­но­сна не­сра­зме­ра из­ме­ђу нас и све­ко­ли­ког све­ми­ра, очу­хин­ски рав­но­ду­шног пре­ма на­ма. Из­јед­на­чу­је­мо се са са­мим не­пре­кид­ним све­мир­ским ства­ра­њем. Вла­да­мо том зве­зда­ном ча­ро­ли­јом и у исти мах јој слу­жи­мо. Ни­је ли сва­ки од ових све­то­ва ко­ји ов­де, пред на­шим очи­ма на­ста­ју у ства­ри са­лик или не­лик или пра­лик овог на­шег све­та ја­ве?

Ов­де, над про­ва­ли­јом по­ко­ре­не стра­хо­те, на жар­ким сту­бо­ви­ма осво­је­не ди­во­те, гра­де нам пе­сни­ци очо­ве­че­ну и не­при­ко­сно­ве­ну зве­зда­ну оп­шти­ну. Од пе­сни­ка ће­мо и са­зна­ти ка­ко се мо­же­мо у њој на­ста­ни­ти, ка­ко мо­же­мо у њој свој го­ли жи­вот не­што лак­ше очу­ва­ти и окри­ла­ти­ти.

 

III – Са­њао сам одав­но јед­ну књи­гу сно­ва, јед­ну књи­гу на­чи­ње­ну од нај­леп­ших (за ме­не нај­леп­ших) сно­ва срп­ских пе­сни­ка. Са­њао сам са­нов­ник у ко­ме са­ми пе­сни­ци ту­ма­че сво­је сно­ве и сво­ја ви­ђе­ња. Са­њао сам ча­роб­ну ку­ти­ју у ко­јој су скри­ве­ни кљу­че­ви сно­ви­до­вља. Ко же­ли да на­у­чи ка­ко се тим кљу­че­ви­ма ба­ра­та, не­ка ку­ти­ју отво­ри. Нај­бо­ље је да се то ура­ди око по­но­ћи.

 

(Вас­ко По­па, По­ноћ­но сун­це, Збор­ник пе­снич­ких сно­ви­ђе­ња, Но­лит, Бе­о­град 1979, 7–10)

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s